Archive for

research integrityOctober 19, 2018

Datamanagement in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

By Petra Ploeg

VSNU_CodeWetenschIntegr

[English version of this blogpost below]

Vanaf 1 oktober geldt de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. De gedragscode stelt vijf principes centraal:

 • eerlijkheid
 • zorgvuldigheid
 • transparantie
 • onafhankelijkheid
 • verantwoordelijkheid

De gedragscode geldt voor alle onderzoekers, inclusief promovendi (ook buitenpromovendi), gastonderzoekers, deeltijdonderzoekers en externe professionals die in het onderzoek van Tilburg University participeren. In het nieuwsbericht op de website van Tilburg University worden de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige code op een rij gezet.

Datamanagement

Eén van de veranderingen is dat in de nieuwe gedragscode veel nadruk wordt gelegd op datamanagement in alle fasen van het onderzoeksproces. De bovenstaande vijf principes worden in de gedragscode geconcretiseerd tot 61 normen voor goede onderzoekspraktijken. Voor datamanagement gelden vooral de principes zorgvuldigheid en transparantie, vertaald naar de onderstaande algemene normen:

Bij Ontwerp (3.2 van de Code)

 • Beschrijf waar nodig hoe de verzamelde onderzoeksgegevens worden geordend en gecategoriseerd, zodat de onderzoeksgegevens controleerbaar zijn en kunnen worden hergebruikt.
 • Maak de onderzoeksgegevens en de onderzoeksdata na afloop van het onderzoek zoveel mogelijk publiek beschikbaar. Leg, als onderzoeksgegevens en/of de onderzoeksdata niet voor het publiek beschikbaar gemaakt kunnen worden, de valide redenen (bijvoorbeeld privacy) daarvoor vast.

Bij Uitvoering (3.3 van de Code)

 • Beschrijf eerlijk, zorgvuldig en zo transparant mogelijk de data die verzameld zijn voor en/of gebruikt zijn in het onderzoek.
 • Beheer de verzamelde data zorgvuldig en bewaar zowel de ruwe als de bewerkte versies gedurende een voor de discipline en methodologie passende termijn.
 • Werk er aan mee dat data waarvoor dat gepast is, overeenkomstig de FAIR-beginselen vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable).

Bij Verslaglegging (3.4 van de Code)

 • Presenteer op zorgvuldige wijze bronnen, data en argumenten.
 • Wees transparant over de gevolgde methode en werkwijze, en leg deze waar relevant vast in onderzoeksprotocollen, logboeken, lab journals of verslagen. De wetenschappelijke argumentatie moet helder zijn en de stappen in het onderzoeksproces moeten controleerbaar zijn. Doorgaans zal dit betekenen dat het onderzoek voldoende gedetailleerd moet zijn beschreven om de dataverzameling te kunnen repliceren en de data-analyse te kunnen herhalen.
 • Wees expliciet over relevante niet-gerapporteerde data die conform de onderzoeksopzet wel verzameld zijn maar tot andere conclusies dan de wel gerapporteerde zouden kunnen leiden.
 • Geef altijd bronvermelding bij hergebruik van onderzoeksmateriaal dat kan worden gebruikt voor meta-analyse of analyse van gepoolde data.
 • Maak de onderzoeksgegevens en de onderzoeksdata na afloop van het onderzoek zoveel mogelijk publiek beschikbaar. Leg, als onderzoeksgegevens en/of de onderzoeksdata niet voor het publiek beschikbaar gemaakt kunnen worden, de valide redenen daarvoor vast.

Per discipline of instelling kunnen de normen worden gespecificeerd of aangevuld. Ze kunnen niet worden afgezwakt.

Toepassing van de normen in de onderzoekspraktijk

Op het universitaire intranet is een website ingericht over de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Deze website geeft per fase van het onderzoek (voor, tijdens en na) een overzicht van de stappen die je kunt zetten om te voldoen aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. De website vermeldt ook waar je terecht kunt met vragen en met wie je contact kunt opnemen bij twijfels of vermoedens van mogelijke overtredingen.

Waar het gaat om zorgvuldig en transparant datamanagement geeft de universitaire Regeling Onderzoeksdatamanagement verder houvast. Wanneer bij de start van het onderzoek een datamanagementplan wordt opgesteld en na afloop van het onderzoek de data (al of niet geanonimiseerd) worden opgeslagen in een gecertificeerde repository als DataverseNL dan is al aan veel van de bovenstaande normen voldaan. Het datamanagementplan moet dan natuurlijk wel van goede kwaliteit zijn en gedurende het onderzoeksproces worden nageleefd.

Het universitaire intranet geeft meer informatie:

Research Data Office

Het Research Data Office geeft ondersteuning en advies bij:

 • beheer, opslag en duurzaam bewaren van onderzoeksdata;
 • datamanagementplannen;
 • onderwerpen gerelateerd aan de Regeling Onderzoeksdatamanagement;
 • verwerken van persoonsgegevens in onderzoeksdata.

Voor vragen kun je contact opnemen met researchdataoffice@tilburguniversity.edu

English version of this Blogpost

Continue Reading

Recent Posts

Categories

Archives

About

Posts on research data management, open access publishing, copyright, and access to scientific information. For Tilburg University researchers - by the Research Support department of Library and IT Services. Read More