July 29, 2020

E-books bestellen – nog niet zo simpel

Door: Marian Papavoine | Categorie: collection management

[English text below]

Je dient een verzoek in bij de bibliotheek om een e-book aan te schaffen. Maar dan … krijg je te horen dat het niet door de bibliotheek gekocht kan worden. Hoezo niet?

Hindernissen bij de aanschaf van e-books

De bibliotheek schaft veel e-books aan, maar we kunnen niet élk e-book kopen. Als je op internet een e-book te koop ziet wil dat niet zeggen dat de bibliotheek het kan aanschaffen. En kopen uit het aanbod van e-books werkt heel anders dan een papieren boek kopen. Er zijn helaas veel redenen waarom we niet over kunnen gaan tot aanschaf van een e-book. Hieronder een aantal voorbeelden van problemen waarmee we regelmatig worden geconfronteerd.

 • De uitgever verkoopt het e-book alleen aan particulieren (en dus niet aan bibliotheken);
 • De uitgever verkoopt het e-book alleen via een studievereniging aan studenten (en dus niet aan bibliotheken);
 • Het e-book maakt deel uit van een pakket e-books dat bijv. € 6000,- kost; de bibliotheek kan het e-book niet los aanschaffen;
 • Het e-book maakt deel uit van een pakket e-books, de bibliotheek kan het niet aanschaffen, maar moet zich op het pakket abonneren en voortaan een jaarlijkse bijdrage betalen;
 • Het e-book kan gekocht worden door de bibliotheek, maar de prijs is twintig keer de normale prijs voor particulieren omdat het volgens de uitgever een “textbook” is;
 • Het e-book kan gekocht worden door de bibliotheek, maar het kan maar door één gebruiker tegelijk gelezen worden. Een volgende gebruiker kan het boek pas lezen als het weer ‘terugbezorgd’ is. Dat is een probleem als het boek verplichte literatuur is dat door veel studenten tegelijk op het laatste moment nog snel gelezen moet worden! Je verwacht toch dat een eBook onbeperkt door iedereen tegelijk gelezen kan worden? Niet dus. Technisch kan het..
 • De bibliotheek heeft het e-book in het verleden aangeschaft met een licentie voor 1-gelijktijdige gebruiker. Soms kunnen we het omzetten naar een licentie voor meerdere gelijktijdige gebruikers. Helaas kan het ook gebeuren dat het boek als e-book inmiddels uit de handel is gehaald en dat de bibliotheek daarom alleen dat ene eerder aangeschafte  e-book voor 1-gelijktijdige gebruiker kan aanbieden.
 • Het e-book kan gekocht worden door de bibliotheek, maar mag alleen online gelezen worden; het mag niet geprint of gedownload worden.

 

Conclusie

Het goede nieuws is dat we toch heel veel e-books WEL aan kunnen schaffen: als losse titels, in pakketten of als onderdeel van een licentie.
Mocht je zelf een titel in gedachten hebben die je voor de bibliotheekcollectie aan wilt laten schaffen, geef die dan vooral door via het formulier Aanschafsuggestie.

En ben je een auteur: overweeg te publiceren in Open Access.


 

Ordering eBooks – not that simple

You submit a request to the library to purchase an eBook. But then … you are told that it cannot be purchased by the library. Why not?

Obstacles to the purchase of eBooks

The library buys a lot of eBooks, but we can’t buy every single eBook.  When you see an eBook for sale on the internet it does not mean that the library can puchase it. And buying a book from the range of eBooks works very different from buying a paper book. There are many reasons why we cannot purchase an eBook. Below are some examples of problems we are regularly confronted with.

 • The publisher only sells the eBook to private individuals (and not to libraries);
 • The publisher only sells the eBook to students (and not to libraries) through a study association;
 • The eBook is part of a package of eBooks that costs e.g. € 6000; the library cannot buy the ebook separately;
 • The eBook is part of a package of eBooks, the library cannot purchase it, but must subscribe to the package and pay an annual contribution from now on;
 • The eBook can be purchased by the library, but the price is twenty times the normal price for individuals because according to the publisher it is a “textbook”;
 • The eBook can be bought by the library, but it can only be read by one user at a time. The next user can only read the book once it has been ‘returned’. This is a problem if the book is compulsory literature that has to be read by many students at the same time at the last minute! You would expect that an eBook can be read by everyone (=unlimited users) at the same time? Not . Technically it can be done…
 • The library has purchased the eBook in the past with a license for 1 simultaneous user. Sometimes we can convert it to a license for multiple simultaneous users. Unfortunately, it can also happen that the book has been taken off the market as an eBook and therefore the library can only offer that one previously purchased eBook for 1 simultaneous user.
 • The eBook can be purchased by the library, but may only be read online; it may not be printed or downloaded.

 

Conclusion

The good news is that we CAN buy a lot of eBooks: as individual titles, in packages or as part of a license.
If you have a title in mind that you would like to have purchased for the library collection, please let us know via the acquisition suggestion form.

Are you an author? Please can we have more Open Access publications?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Recent Posts

Categories

Archives

About

Posts on research data management, open access publishing, copyright, and access to scientific information. For Tilburg University researchers - by the Research Support department of Library and IT Services. Read More