January 14, 2020

Pure International Conference 2019

Door: Richard Broekman | Categorie: publishing, research information

[English text below]

PureSignOp 16 en 17 oktober 2019 vond in Praag de vijfde Pure International Conference plaats. Deze door Elsevier georganiseerde conferentie is de gelegenheid waarbij gebruikers van het Research Informatiesysteem Pure elkaar ontmoeten. Tilburg University gebruikt Pure om de wetenschappelijke output van onderzoekers te registreren en te presenteren. Twee medewerkers van LIS Research Support namen deel aan de conferentie, Frank Diepmaat en Richard Broekman.

Naast algemene informatie over het huidige product en de roadmap voor toekomstige ontwikkelingen, waren er veel presentaties van collega-instellingen die Pure gebruiken. Een conferentie als deze is dan een goede manier om te kijken hoe andere instellingen omgaan met vraagstukken die ook binnen Tilburg University leven.

Een paar interessante ontwikkelingen:

 • Elsevier streeft ernaar Pure volledig Plan S “compliant” te maken. Dit is iets waar wij zeker baat bij hebben, om te voldoen aan de Plan S eisen.
 • Er komen meer mogelijkheden om data te importeren uit andere systemen. Onderzoekers kunnen nu al hun publicaties importeren uit bijvoorbeeld Web of Science. Het aantal bronnen zal toenemen en de kwaliteit van de import zal worden verbeterd. Onderzoekers kunnen meer publicaties van henzelf importeren. Dit betekent minder werk voor de onderzoeker.
 • Pure werkt met API’s om koppelingen met andere systemen mogelijk te maken. Tot nu toe was het alleen mogelijk om ingevoerde data uit Pure te halen. Er wordt nu gewerkt aan een API waarmee we ook bewerkingen op de data kunnen uitvoeren. Dit maakt het eenvoudiger om de kwaliteit van data te verbeteren.
 • Introductie van DataSearch in de nieuwste versie van Pure 5.16. Met deze tool kunnen metadata van datasets uit bijna 40 databases geïmporteerd worden in Pure. Voorwaarde is wel dat de dataset een DOI heeft. In de toekomst wil Elsevier het mogelijk maken dat instellingen ook de import van eigen bronnen kunnen configureren. Dit kan interessant zijn voor een koppeling van Tilburg University DataVerse met Pure.
 • Pure zal doorontwikkeld worden met het oog op de ondersteuning van de hele “research-lifecycle”. Pure moet –in de visie van Elsevier– steeds meer de belangrijkste processen in die cyclus gaan ondersteunen: planning->project->publish->promote->impact
 • Steeds meer instellingen gaan over op hosting van Pure in de cloud. Dit wordt steeds interessanter gezien de dalende kosten, de relatief stabiele implementaties van nieuwe versies en de goede ervaringen bij andere universiteiten.

Naast presentaties over het gebruik van het product zelf, was er ook aandacht voor toepassingen om het gebruik van de Pure portal software te analyseren en te promoten. Dit heeft onze bijzondere aandacht, aangezien we proberen de vindbaarheid van onze wetenschappelijke profielpagina’s in Google te verbeteren.

Alle presentaties zijn hier te vinden:

https://www.elsevier.com/events/conferences/pure-international-conference-2019#presentations


The fifth Pure International Conference took place in Prague on 16 and 17 October 2019. This conference, organized by Elsevier, was an opportunity for users of the Research Information System Pure to meet each other. Tilburg University uses Pure to register and present the scientific output of researchers. Two employees of LIS Research Support participated in the conference, Frank Diepmaat and Richard Broekman.

In addition to general information about the current product and the roadmap for future developments, there were many presentations by other institutions that use Pure. A conference like this is a good way to see how other institutions deal with issues that also exist within Tilburg University.

A few interesting developments:

 • Elsevier strives to make Pure fully Plan S “compliant”. This is something we can certainly benefit from in order to meet the Plan S requirements.
 • There will be more options to import data from other systems. Researchers can now import all their publications from, for example, Web of Science. The number of sources will increase and the quality of the import will improve. Researchers will be able to import more of their publications. In the end, this means less work for researchers.
 • Pure works with APIs to link to other systems. Until now it was only possible to retrieve data from Pure. Elsevier is now working on an API with which we can also perform operations on the data. This makes it easier to improve the quality of the data.
 • Introduction of DataSearch in the latest version of Pure 5.16. With this tool, metadata of datasets from almost 40 databases can be imported into Pure. This requires that the dataset has a DOI. In the future, Elsevier wants to make it possible for institutions to configure the import of their own sources. This could be interesting for a link between Tilburg University DataVerse and Pure.
 • Pure will be further developed with a view to supporting the entire research lifecycle. In Elsevier’s view Pure should increasingly support the most important processes in that cycle: planning->project->publish->promote->impact.
 • More and more institutions are switching to hosting from Pure in the cloud. This is becoming increasingly interesting given the falling costs, the relatively stable implementations of new versions and the good experiences at other universities.

Besides presentations about the use of the product itself, there was also attention for applications to analyze and promote the use of the Pure portal software. This has our special attention, as we try to improve the findability of our  academic profile pages in Google.

All presentations can be found here: https://www.elsevier.com/events/conferences/pure-international-conference-2019#presentations

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Recent Posts

Categories

Archives

About

Posts on research data management, open access publishing, copyright, and access to scientific information. For Tilburg University researchers - by the Research Support department of Library and IT Services. Read More