October 19, 2018

Datamanagement in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Door: Petra Ploeg | Categorie: data management, data management plan, Dataverse, research data, Research Data Office, research integrity

VSNU_CodeWetenschIntegr

[English version of this blogpost below]

Vanaf 1 oktober geldt de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. De gedragscode stelt vijf principes centraal:

 • eerlijkheid
 • zorgvuldigheid
 • transparantie
 • onafhankelijkheid
 • verantwoordelijkheid

De gedragscode geldt voor alle onderzoekers, inclusief promovendi (ook buitenpromovendi), gastonderzoekers, deeltijdonderzoekers en externe professionals die in het onderzoek van Tilburg University participeren. In het nieuwsbericht op de website van Tilburg University worden de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige code op een rij gezet.

Datamanagement

Eén van de veranderingen is dat in de nieuwe gedragscode veel nadruk wordt gelegd op datamanagement in alle fasen van het onderzoeksproces. De bovenstaande vijf principes worden in de gedragscode geconcretiseerd tot 61 normen voor goede onderzoekspraktijken. Voor datamanagement gelden vooral de principes zorgvuldigheid en transparantie, vertaald naar de onderstaande algemene normen:

Bij Ontwerp (3.2 van de Code)

 • Beschrijf waar nodig hoe de verzamelde onderzoeksgegevens worden geordend en gecategoriseerd, zodat de onderzoeksgegevens controleerbaar zijn en kunnen worden hergebruikt.
 • Maak de onderzoeksgegevens en de onderzoeksdata na afloop van het onderzoek zoveel mogelijk publiek beschikbaar. Leg, als onderzoeksgegevens en/of de onderzoeksdata niet voor het publiek beschikbaar gemaakt kunnen worden, de valide redenen (bijvoorbeeld privacy) daarvoor vast.

Bij Uitvoering (3.3 van de Code)

 • Beschrijf eerlijk, zorgvuldig en zo transparant mogelijk de data die verzameld zijn voor en/of gebruikt zijn in het onderzoek.
 • Beheer de verzamelde data zorgvuldig en bewaar zowel de ruwe als de bewerkte versies gedurende een voor de discipline en methodologie passende termijn.
 • Werk er aan mee dat data waarvoor dat gepast is, overeenkomstig de FAIR-beginselen vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable).

Bij Verslaglegging (3.4 van de Code)

 • Presenteer op zorgvuldige wijze bronnen, data en argumenten.
 • Wees transparant over de gevolgde methode en werkwijze, en leg deze waar relevant vast in onderzoeksprotocollen, logboeken, lab journals of verslagen. De wetenschappelijke argumentatie moet helder zijn en de stappen in het onderzoeksproces moeten controleerbaar zijn. Doorgaans zal dit betekenen dat het onderzoek voldoende gedetailleerd moet zijn beschreven om de dataverzameling te kunnen repliceren en de data-analyse te kunnen herhalen.
 • Wees expliciet over relevante niet-gerapporteerde data die conform de onderzoeksopzet wel verzameld zijn maar tot andere conclusies dan de wel gerapporteerde zouden kunnen leiden.
 • Geef altijd bronvermelding bij hergebruik van onderzoeksmateriaal dat kan worden gebruikt voor meta-analyse of analyse van gepoolde data.
 • Maak de onderzoeksgegevens en de onderzoeksdata na afloop van het onderzoek zoveel mogelijk publiek beschikbaar. Leg, als onderzoeksgegevens en/of de onderzoeksdata niet voor het publiek beschikbaar gemaakt kunnen worden, de valide redenen daarvoor vast.

Per discipline of instelling kunnen de normen worden gespecificeerd of aangevuld. Ze kunnen niet worden afgezwakt.

Toepassing van de normen in de onderzoekspraktijk

Op het universitaire intranet is een website ingericht over de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Deze website geeft per fase van het onderzoek (voor, tijdens en na) een overzicht van de stappen die je kunt zetten om te voldoen aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. De website vermeldt ook waar je terecht kunt met vragen en met wie je contact kunt opnemen bij twijfels of vermoedens van mogelijke overtredingen.

Waar het gaat om zorgvuldig en transparant datamanagement geeft de universitaire Regeling Onderzoeksdatamanagement verder houvast. Wanneer bij de start van het onderzoek een datamanagementplan wordt opgesteld en na afloop van het onderzoek de data (al of niet geanonimiseerd) worden opgeslagen in een gecertificeerde repository als DataverseNL dan is al aan veel van de bovenstaande normen voldaan. Het datamanagementplan moet dan natuurlijk wel van goede kwaliteit zijn en gedurende het onderzoeksproces worden nageleefd.

Het universitaire intranet geeft meer informatie:

Research Data Office

Het Research Data Office geeft ondersteuning en advies bij:

 • beheer, opslag en duurzaam bewaren van onderzoeksdata;
 • datamanagementplannen;
 • onderwerpen gerelateerd aan de Regeling Onderzoeksdatamanagement;
 • verwerken van persoonsgegevens in onderzoeksdata.

Voor vragen kun je contact opnemen met researchdataoffice@tilburguniversity.edu

English version of this Blogpost

Data management in the Netherlands Code of Conduct for Research Integrity

VSNU_CodeWetenschIntegr_ENThe new Netherlands Code of Conduct for Research Integrity came into force on October 1, 2018. The Code of Conduct focuses on five principles:

 • honesty
 • scrupulousness
 • transparency
 • independence
 • responsibility

The code applies to all researchers, including PhD candidates (including external PhD candidates), guest researchers, part-time researchers and external professionals who participate in research at Tilburg University. The most important changes compared to the current code of conduct are listed on the university’s website.

Data management

One of the changes is that the new Code of Conduct places great emphasis on data management at all stages of the research process. In the Code of Conduct, the above five principles are concretized in the code of conduct to 61 standards for good research practices. For data management, the principles of scrupulousness and transparency apply in particular to the following general standards:

In 3.2 Design  

 • If necessary, describe how the collected research data are organized and classified so that they can be verified and reused.
 • As far as possible, make research findings and research data public subsequent to completion of the research. If this is not possible, establish valid reasons (e.g. privacy) for their non-disclosure.

In 3.3 Conduct

 • Describe the data collected for and/or used in your research honestly, scrupulously and as transparently as possible.
 • Manage the collected data carefully and store both the raw and processed versions for a period appropriate for the discipline and methodology at issue.
 • Contribute, where appropriate, towards making data findable, accessible, interoperable and reusable in accordance with the FAIR principles.

In 3.4 Reporting results

 • Present sources, data, and arguments in a scrupulous way.
 • Be transparent about the method and working procedure followed and record them where relevant in research protocols, logs, lab journals, or reports. The line of reasoning must be clear and the steps in the research process must be verifiable. This usually means that the research must be described in sufficient detail for it to be possible to replicate the data collection and its analysis.
 • Be explicit about any relevant unreported data that has been collected in accordance with the research design and could support conclusions different from those reported.
 • Always provide references when reusing research material that can be used for meta-analysis or the analysis of pooled data.
 • As far as possible, make research findings and research data public subsequent to completion of research. If this is not possible, establish the valid reasons for this.

These standards are general ones. They may be specified or supplemented depending upon the discipline or institution, but not weakened.

Application of the standards in research practice

A website on the Netherlands Code of Conduct for Research Integrity has been set up on the university intranet. This website provides an overview of the steps you can take to ensure compliance with the Netherlands Code of Conduct for Research Integrity for each phase of the research (before, during, and after). The website also mentions where you can go with questions and whom you can contact in case of doubts or suspicions of possible violations.

When it comes to scrupulousness and transparent data management, the University Research Data Management Regulations provide further guidance. When a data management plan is drawn up at the start of the research and after the research has been completed, the data (whether or not anonymized) are stored in a certified repository such as DataverseNL, then, in principle, most of above standards are met. The data management plan must, of course, be of good quality and be complied with during the research process.

The university intranet provides more information:

Research Data Office

The Research Data Office offers support and advice on:

 • managing, storing and preserving research data;
 • research data management plans;
 • issues related to the university’s Research Data Management Regulations; and
 • processing personal data in research data.

For questions, please contact researchdataoffice@tilburguniversity.edu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Recent Posts

Categories

Archives

About

Posts on research data management, open access publishing, copyright, and access to scientific information. For Tilburg University researchers - by the Research Support department of Library and IT Services. Read More