November 20, 2017

Nieuwe medewerker LIS Research Support: Hanneke Teunissen

Door: Frank Diepmaat | Categorie: research information

[English text below]Foto Hanneke

Sinds 1 mei jl. werkt Hanneke Teunissen bij het team LIS Research Support. In het volgende interview stelt zij zich voor:

Hanneke, kun je jezelf in het kort even introduceren?

Ik ben Hanneke Teunissen, 35 jaar, ik woon in Nijmegen, samen met mijn vriend Emiel en onze dochter Meike van bijna 2.

Heb je naast je werk nog hobby’s?

Ik vind het erg leuk om met vriendinnen af te spreken. Ik ben een groot voorstander van uit eten gaan, shoppen, en lekker thuis op de bank een film of serie kijken. Daarnaast zit ik al sinds de basisschool op tafeltennis en speel in een team competitiewedstrijden. Ook zit ik sinds ongeveer een jaar op yoga (ik heb overigens ontdekt dat hier mijn talent niet ligt, maar het is wel goed voor lijf en leden).

Welke functie vervul je bij Research Support?

Ik ben Research data officer. In mei is het Research Data Office opgericht en samen met mijn collega’s Petra en Eric mag ik deel uitmaken van het kernteam. Bij het Research Data Office kunnen onderzoekers met al hun vragen over research data management terecht en wij proberen hen zo goed mogelijk te helpen.

Wat voor werk heb je hiervoor gedaan?

Ik heb hiervoor gewerkt aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hier heb ik eerst gewerkt als onderzoeker. Ik heb mijn promotieonderzoek gedaan op het gebied van de sociale wetenschappen. Daarna ben ik meer de datamanagement kant opgerold en ben ik werkzaam geweest als datamanager voor het Behavioural Science Institute van de RU. Ook heb ik een aantal onderzoeks- en onderwijsprojecten gedaan voor de Universiteit Utrecht en Maastricht.

Waarom heb je eigenlijk op deze functie gesolliciteerd?

Ik vind onderzoek doen leuk, maar deze functie is meer gericht op advies en beleid en dat spreekt me erg aan. Deze functie biedt voor mij een mooie combinatie, want enerzijds kan ik ondersteuning en advies geven aan onderzoekers, wat ik erg leuk vind, en anderzijds blijf ik toch nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en alles wat daarbij komt kijken.

En bevalt het werk een beetje?

Ja zeker! Ik heb hele fijne en leuke collega’s en voel me erg welkom in het team van RS. Daarnaast is het leuk om met veel verschillende afdelingen, diensten en individuen binnen de universiteit contact te hebben en om samen te kijken hoe we de onderzoeker zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Er zijn erg veel ontwikkelingen op het gebied van Research data management, zowel landelijk als binnen Tilburg University. Het wordt een mooie uitdaging om deze ontwikkelingen zo goed mogelijk te implementeren binnen onze universiteit.

Hoe bevalt Tilburg University?

Ik was eerlijk gezegd voor ik met deze baan begon nog niet eerder op Tilburg University geweest (behalve voor mijn sollicitatiegesprekken dan). Maar het bevalt me heel goed! Het is een eindje reizen vanuit Nijmegen maar ik heb het er graag voor over. Ik vind de sfeer gemoedelijk en de campus ligt prachtig! Als je drie stappen het gebouw uit zet sta je midden in het bos. Er zijn vervelender plekken om de boterhammen te eten. Ook vind ik het leuk dat er zo veel verschillende eettentjes zijn op de campus. Ik heb ze nog niet allemaal uitgeprobeerd maar het is een geruststellend idee dat je niet hoeft te verhongeren als je je boterhammen thuis hebt laten liggen.

Hoe gaat het met het Research Data Office?

Goed! We zijn bezig met een ‘roadshow’ langs de verschillende afdelingen binnen LIS en zijn ook bij Grant Support langs geweest. Het doel hiervan is enerzijds om deze afdelingen op de hoogte te brengen van het bestaan van het Research Data Office en de dienstverlening die we bieden, en anderzijds voor ons om te leren welke dienstverlening deze afdelingen precies bieden. Op die manier kunnen we onderling goed afstemmen waar en hoe onderzoekers het beste en snelste geholpen kunnen worden. Daarnaast krijgen we al aardig wat vragen van onderzoekers binnen op ons mailadres (researchdataoffice@uvt.nl / rdo@uvt.nl) dus het is fijn om te zien dat we steeds vaker gevonden worden. Ook zijn we gestart met trainingen en lunch meetings voor onderzoekers op het gebied van datamanagement. We hebben dus een goede start gemaakt en gaan de komende tijd hard aan de slag met de informatievoorziening naar onderzoekers op het gebied van datamanagement.

———————————–

New LIS Research Support employee: Hanneke Teunissen

 

May 1, Hanneke Teunissen joined the LIS Research Support team. In this interview, she will introduce herself:

 

Hanneke, can you briefly introduce yourself?

I am Hanneke Teunissen, 35 years old, I live in Nijmegen, together with my friend Emiel and our daughter Meike of almost 2 years old.

Do you have hobbies besides your work?

I really like meeting friends. I am a big fan of going out for dinner, shopping, and watching a movie or TV series at home on the couch. In addition, I practice table tennis since primary school and I’ve been playing in a team competition. I also do yoga for about a year now (although I discovered that I’m not really talented, but it’s good for body and limbs).

Which function do you hold in Research Support?

I am Research data officer. The Research Data Office started in May and together with my colleagues Petra and Eric, I am part of the core team. The Research Data Office can contact researchers with all their questions about research data management and we try to help them as much as possible.

What was your former job?

Before Tilburg University, I have worked at Radboud University in Nijmegen. First I worked here as a researcher. I have done my PhD research in the field of social sciences. After this, I focused more on research data management and worked as a data manager for the Behavioral Science Institute of the RU. I have also carried out a number of research and educational projects for the Universities of Utrecht and Maastricht.

Why did you apply for this position?

I like doing research, but this job is more focused on advice and policy, and that appeals to me very much. This function offers me a nice combination, because on the one hand I can give support and advice to researchers, which I like very much, and on the other hand I remain closely involved in scientific research and everything that goes with it.

And do you like it?

Yes certainly! I have very nice and kind colleagues and I feel very welcome in the RS team. It is also nice to have contact with many different departments, services and individuals within the university and to see together how we can best serve the researcher. There are many developments in the field of Research data management, both nationally and within Tilburg University. It will be a great challenge to implement these developments as well as possible within our university.

What do you think about Tilburg University?

To be honest, I had not been at Tilburg University before I started this job (except for my job interviews). But I like it very much!. It’s quite a journey from Nijmegen but it’s worth the sacrifice. I like the ambiance and the campus is beautiful! When you put some steps out of the building, you are in the middle of the forest. There are more annoying places to eat your sandwiches! I also like the fact that there are so many different eateries on the campus. I haven’t tried them all yet, but it’s reassuring that you don’t have to starve in case you forget to bring your sandwiches.

Any news about the Research Data Office?

Well! We are working on a roadshow for the different departments within LIS and we also visited Grant Support. Aim is to inform these departments of the existence of the Research Data Office and the services we offer, on the one hand, and to inform us about the services of these departments, on the other. In this way, we can coordinate where and how we can support researchers at best. In addition, we already received quite a few questions from researchers at our e-mail address (researchdataoffice@uvt.nl / rdo@uvt.nl) so it is nice to see that we are found more and more often. We also started training courses and lunch meetings for researchers about data management. We have therefore made a good start and will be working hard in the coming period on providing information to researchers in the field of data management.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Recent Posts

Categories

Archives

About

Posts on research data management, open access publishing, copyright, and access to scientific information. For Tilburg University researchers - by the Research Support department of Library and IT Services. Read More