October 24, 2017

Nieuwe medewerker LIS Research Support: Frank Diepmaat

Door: Frank Diepmaat | Categorie: research information

[English text below]IMG_0290

Sinds 1 mei jl. werkt Frank Diepmaat bij het team LIS Research Support. In het volgende interview stelt hij zich voor:

Frank, kun je jezelf in het kort even introduceren?

Ik ben Frank Diepmaat, 49 jaar, woonachtig in Tilburg, getrouwd met Dorine en vader van Simon.

Heb je naast je werk nog hobby’s?

Jazeker: ik zing elke donderdag in een koor en doe aan hardlopen en zwemmen. Daarnaast mag ik graag een goede film zien en vind ik het leuk om te lezen.

Welke functie vervul je bij Research Support?

Ik ben functioneel beheerder van Pure, het onderzoeks-registratie systeem van de universiteit. In Pure kunnen onderzoekers zelf hun publicaties, mediabijdragen en overige activiteiten (zoals congresbezoek) registreren. Ook proefschriften van PhD’s worden in Pure vastgelegd.

Waarom heb je eigenlijk op deze functie gesolliciteerd?

Ik was al werkzaam in een andere functie op deze universiteit. Ik had het daar naar mijn zin, maar was ook wel op zoek naar een nieuwe uitdaging. In mijn vorige functie was ik functioneel beheerder van het Datawarehouse. Gegevens werden uit andere systemen gehaald om managementrapportages te kunnen vormen. Het leek mij leuk om wat dichter op het operationele proces te zitten door beheerder te worden van een systeem waar onderzoeksgegevens worden vastgelegd.

En bevalt het een beetje?

Ja, het bevalt heel goed. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen in het onderzoeksgebied en binnen de applicatie Pure. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met de implementatie van een nieuwe portal, die er moderner uitziet en waarmee de onderzoeker een hoop extra gegevens kan opvragen. Ook voel ik me al heel welkom bij mijn nieuwe collega’s.

Kunnen onderzoekers met vragen over Pure direct bij jou terecht?

In principe kan dat, maar nog handiger is om je vraag te richten tot een Pure-coördinator. Per faculteit is er een Pure-coördinator die alle ins en outs van het systeem kent en bovendien een goede inhoudelijke kennis heeft van de specifieke vakgebieden. Tussen de Pure-coördinatoren en mij vindt regelmatig overleg plaats en we weten elkaar te vinden als we er zelf niet uitkomen. Er is ook een algemeen email adres waarmee onderzoekers hun vragen kunnen stellen: pure@tilburguniversity.edu.

Zijn er in de toekomst nog ontwikkelingen rond Pure te verwachten?

Als het aan mij ligt wel. Het is de bedoeling dat in ieder geval dit najaar de nieuwe Pure portal in productie gaat. Verder willen we gaan kijken of er een koppeling te maken valt tussen Projectsoft (=projectenadministratiesysteem) en Pure. Steeds vaker worden onderzoeksprojecten gefinancierd vanuit derde geldstromen en is het belangrijk om financiering van die projecten te kunnen koppelen aan de resultaten. Daarnaast bemerk ik een toename van het aantal vragen op het gebied van managementinformatie, waarbij koppeling van onderzoeksgegevens aan personeelsgegevens of externe databronnen (bijvoorbeeld Web of Science en InCites) van belang is. Bij de universiteiten van Delft en Utrecht zijn ze al bezig met een koppeling van Pure aan andere gegevens in het Datawarehouse. Voor mij persoonlijk is dan de uitdaging om de expertise uit mijn vorige en huidige functie te combineren.

———————————–

New employee LIS Research Support

 

May 1, Frank Diepmaat joined the LIS Research Support team. In this interview he will introduce himself:

Frank, can you briefly introduce yourself?

I am Frank Diepmaat, 49 years old, living in Tilburg, married to Dorine and father of Simon.

Do you have hobbies besides your work?

Yes, I sing in a choir every Thursday and do sports like running and swimming. I also like to see a good film and I like to read.

Which function do you hold in Research Support?

I am a functional manager of Pure, the university’s research registration system. In Pure, researchers can register their publications, media contributions and other activities (such as conference visits). PhD dissertations are also recorded in Pure.

Why did you apply for this position?

I was already working in another position at this university. I liked that, but I was also looking for a new challenge. In my previous position, I was functional administrator of the Datawarehouse. Data was extracted from other systems to form management reports. I thought it would be nice to be a little closer to the operational process by becoming the manager of a system where research data is recorded.

And do you like it?

Yes I like it very well. There are many new developments in the research area and within the application Pure. For example, we are now implementing a new portal, which looks more modern and allows the researcher to retrieve a lot of additional data. I also feel at home with my new colleagues.

Can researchers contact you directly with questions about Pure?

Yes, that is possible, but it is probably even more convenient to address your question to a Pure-coordinator. There is a Pure-coordinator per faculty who knows all the ins and outs of the system and who also has a good knowledge of the specific subject areas. I have regular meetings with the Pure-coordinators, and we know how to find each other if we cannot resolve issues ourselves. There is also a general e-mail address that allows researchers to ask their questions: pure@tilburguniversity.edu.

Are there any developments about Pure to be expected in the future?

If it’s up to me there are. The intention is that the new Pure portal will be put into production this autumn. We also want to see if a link can be made between Projectsoft (= project administration system) and Pure. More and more often, research projects are being financed from third party funding and it is important to be able to link the funding of these projects to the results. I also notice an increase in the number of questions relating to management information, where linking research data to personnel data or external data sources (e. g. Web of Science and InCites) is important. At the universities of Delft and Utrecht, they are already working on linking Pure to other data in the Datawarehouse. For me personally, the challenge is then to combine the expertise from my previous and current position.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Recent Posts

Categories

Archives

About

Posts on research data management, open access publishing, copyright, and access to scientific information. For Tilburg University researchers - by the Research Support department of Library and IT Services. Read More